โครงการอนุรักษ์พลังงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

มาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อการบริการที่ดี
ของโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ได้เริ่มพัฒนานโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นในการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและการบริการที่ดีต่อแขกที่มาพักในโรงแรม

โครงการต่างๆ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนำมาใช้ มีดังต่อไปนี้
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • หลอดไฟ LED ภายในห้องพัก ที่ให้แสงใกล้เคียงแสงธรรมชาติ สบายตา ช่วยให้อ่านหนังสือได้นาน ไม่ล้า เห็นสีคมชัด ให้แสงนิ่งสม่ำเสมอ
 • ทีวี LED ทำให้สบายตาในการรับชม และไม่ก่อให้เกิดความร้อนภายในห้องพัก
 • ระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตน้ำร้อนโดยผ่านแสงอาทิตย์มาช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สะอาด ไร้มลภาวะ
ปลอดฝุ่น PM2.5
 • ฟิลเตอร์กรองฝุ่น PM2.5 ติดตั้งที่ระบบปรับอากาศภายในโรงแรม ป้องกันฝุ่นมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM2.5 ได้ดี
 • การฉีดละอองน้ำบริเวณนอกตัวอาคารเพื่อช่วยดักจับฝุ่นไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร อีกทั้งทางโรงแรมยังทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ในการช่วยพ่นละอองน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้าของตัวอาคาร เพื่อลดปริมาณฝุ่นในอากาศ
 • ทางโรงแรมมีมาตรการป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเข้ามาภายในโรงแรม โดยการปิดช่องอากาศหรือช่องลมของตัวอาคารทุกจุด เช่น ปิดประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ เพื่อช่วยให้อากาศภายในตัวอาคารปลอดฝุ่นจากภายนอก และเพิ่มความดันอากาศในตัวอาคาร จากระบบปรับอากาศ เพื่อลดฝุ่นเข้ามาภายในอาคาร
โรงแรมสีเขียว
 • ปลูกต้นไม้และสวนหย่อมรอบบริเวณอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงแรม โดยที่ทางโรงแรมทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกต้นไม้
 • ทางโรงแรมได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ Green Hotel ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะถือเป็นการรับผิดชอบต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยการลดการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ทางโรงแรมได้ผ่านมาตรฐานของโรงแรมเพื่อโลกสวย (โรงแรมใบไม้เขียว Green Leaf) เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว
 • ควบคุมการใช้สารเคมีภายในโรงแรม เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาซักผ้า
 • การจัดฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานให้มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้กล่องกระดาษแทนกล่องโฟมในการจัดเบรคให้กับลูกค้าของโรงแรม
 • ทุกพื้นที่ของโรงแรมเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่
การจัดการของเสียและขยะ
 • การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ )
 • การนำเศษอาหารและอาหารเหลือไปเป็นอาหารสัตว์
 • การนำเศษผักผลไม้ไปทำน้ำยา EM เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและปุ๋ยต้นไม้ แทนการใช้สารเคมี
 • คัดแยกวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อ เช่น หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก กระดาษ
 • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้