โครงการอนุรักษ์พลังงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

สรุปกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มพิกัด
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ได้จัดอบรมสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มพิกัดให้แก่พนักงานภายในโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานและในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมศึกษาดูงาน “อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ” 2561 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
กิจกรรมศึกษาดูงาน “โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (อาคารต้นแบบชนะการประกวด MEA และ TEA)”
วันที่ 3 เมษายน 2561 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เข้าเยี่ยมชมโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารต้นแบบชนะการประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building MEA 2017 การประกวด Thailand Energy Award และรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
กิจกรรมวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน (PA : Process Analysis) เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ได้จัดกิจกรรมการอบรม การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงาน และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นโรงแรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันความสาเร็จสู่เวทีระดับประเทศ (Thailand Energy Award) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ร่วมใจกันทาถุงผ้าจากปอกหมอน เพื่อรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจาปี 2561 ทางโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทาดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 150 ต้น ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และบริษัท โตโยต้าริช จากัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนาอาหารและเครื่องดื่มไปร่วมสนับสนุนให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่